e-newsletter 10os/2019

Που βρίσκεται ο ….. αναμενόμενος Κανονισμός ePR

Ο e-Privacy Regulation (ePR) θα είναι ο νέος Κανονισμός της ΕΕ και, νομικά, θεωρείται ως ειδική νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής – δηλαδή είναι lex specialis που συμπληρώνει τον lex generalis Κανονισμό GDPR.

Σύμφωνα με τον ΙΑΡΡ (International Association of Privacy Professionals) η ολοκλήρωση του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού ePR  γίνεται με αργούς ρυθμούς. Οι υπουργοί τηλεπικοινωνιών της ΕΕ συναντήθηκαν ξανά στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο, αλλά δεν σημειώθηκε σημαντική πρόοδος.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ePR (κανονισμός για την ιδιωτικότητα και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) κατατέθηκε στις αρχές του 2017. Σκοπός της ήταν να αντικαταστήσει την ισχύουσα σχετική Οδηγία της ΕΕ (Directive 2002/58/EC on Privacy & Electronic Communications, amended by Directive 2009/136) και να δημιουργήσει ένα σημαντικό προγεφύρωμα στο δρόμο για την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (EU’s digital single market), ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια.

Τον Οκτώβριο 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση και ζήτησε να ξεκινήσει η διαβούλευση στο Συμβούλιο Υπουργών, όπου οι υπουργοί των κρατών μελών συνέρχονται για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ.

Σύμφωνα με έκθεση της Ρουμανικής Προεδρίας της ΕΕ (9292/1/19 REV 1, Brussels, 20 May 2019, OR. en) οι συζητήσεις αφορούσαν θέματα όπως: τη σχέση μεταξύ GDPR & ePR, την ανάγκη για προβλέψιμους και ευέλικτους κανόνες που προστατεύουν την ιδιωτικότητα – λαμβάνοντας υπόψη εξελίξεις όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, Internet of Things (ΙοΤ), την επιγραμμική (on line) απεικόνιση ανηλίκων και την αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης,  τη διατήρηση δεδομένων και τις εποπτικές αρχές.

Το Σεπτέμβριο, η Φιλανδική Προεδρία δημοσιοποίησε το πλέον πρόσφατο σχέδιο του Κανονισμού ePR  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_12293_2019_INIT&from=EN). Εκτιμάται ότι το Συμβούλιο Υπουργών θα μπορούσε να έχει κάποιας μορφής συμφωνία μέχρι το τέλος του 2019.

Σύμφωνα με εμπειρογνώμονα (Gabriela Zanfir-Fortuna,Future of Privacy Forum) “αν το Συμβούλιο απομακρυνθεί πάρα πολύ από το όραμα του Κοινοβουλίου, για ισχυρή προστασία της εμπιστευτικότητας, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμα πιο παρατεταμένες «τριμερείς διαπραγματεύσεις», που επιδιώκουν τη δημιουργία συμβιβασμών μεταξύ του Συμβουλίου των Υπουργών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου”.

Επιπλέον, επιδίωξη των διαπραγματεύσεων είναι οι  ρυθμίσεις για τα cookies, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ιστότοποι θα μπορούν να μοιράζονται διαφημιστικά έσοδα, αλλά, ταυτόχρονα, να μην εκτίθενται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα με υπερβολικά ενοχλητικά ίχνη εντοπισμού / παρακολούθησης.

Η νομοθεσία έντονα εστιάζει στην απαίτηση για συγκατάθεση και, είναι γνωστό ότι, η παρακολούθηση απαιτεί συναίνεση. Αλλά η αυστηρή εφαρμογή της απαίτησης για συγκατάθεση ίσως έχει ως αποτέλεσμα πολύ λίγοι να δίνουν τη συγκατάθεσή τους. Αυτό θα έχει πιθανές επιπτώσεις στην παροχή  free web content και θα επηρεάσει τις ροές δεδομένων στις περισσότερες συσκευές IoT ή ακόμα τα “connected cars”.

Ενδιαφερόμενες ομάδες βλέπουν όλες τις μορφές παρακολούθησης ως κακό. Άλλες ομάδες πιστεύουν ότι η παρακολούθηση και η στοχοθετημένη διαφήμιση είναι θεμελιώδους σημασίας για την παροχή δωρεάν περιεχομένου στο διαδίκτυο, (Phil Lee, partner in Fieldfisher’s privacy law group).

Η Φινλανδική προεδρία της ΕΕ, καθορίζοντας τις πολιτικές προτεραιότητές της, δίνει μια σχεδόν επικεντρωμένη έμφαση στην ψηφιακή στρατηγική και στην προστασία των δεδομένων, ως σημαντικές κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Με σύνθημα Smart connections for sustainable growth, η Φινλανδία δεσμεύτηκε, να πραγματοποιήσει ευρείες διαβουλεύσεις με τις επιχειρήσεις, το κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Και ακόμη ότι θα προωθήσει τις διαπραγματεύσεις για τον Κανονισμό e-Privacy με στόχο τη διασφάλιση  υψηλής ποιότητας νομοθεσίας.

 

Κατευθύνουμε τις επιχειρήσεις σε βιώσιμες λύσεις