Κανονισμός 2017/679

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (GDPR) είναι μια δεσμευτική νομοθετική πράξη, που εφαρμόζεται στο σύνολό της σε όλη την ΕΕ. Ενώ δεν απαιτείται εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή ενός Κανονισμού, στις 29.08.19 δημοσιεύτηκε ο σχετικός νόμος 4624/2019. Ο Παλαιότερος νόμος 2472/1997 καταργείται εκτός από μερικά άρθρα του (δείτε σχετικό  e-newsletter στην ιστοσελίδα μας).

Με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, που ψηφίστηκε το 2016 και τέθηκε σε εφαρμογή στις 25.05.2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

O GDPR αντικαθιστά την Οδηγία EC Directive 95/46, επανεξετάζοντας ή και αναθεωρώντας όλες τις διαδικασίες διαχείρισης των πληροφοριών.

 Ο Κανονισμός αφορά  όλες τις επιχειρήσεις, εντός και εκτός της ΕΕ, εφόσον αυτές:

 • διαθέτουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στην ΕΕ ή
 • παρακολουθούν ή καταγράφουν τη συμπεριφορά/συνήθειες  φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην ΕΕ.

 Όλες οι επιχειρήσεις  επηρεάζονται από την εφαρμογή του Κανονισμού. Ωστόσο, κάποιοι κλάδοι θα επηρεαστούν σε μεγαλύτερο βαθμό λόγω της φύσης τους, όπως:

 • Υπηρεσίες Υγείας
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Υπηρεσίες Φιλοξενίας και Μετακινήσεων
 • Υπηρεσίες Διαδικτυακών/Προσωποποιημένων Πωλήσεων
 • Παροχή Υπηρεσιών Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιακών, ….
 • Δημόσιος Τομέας
 • Κλάδοι όπως Security, Retail, κα

Είναι σαφές πως δεν επηρεάζεται μόνο η δραστηριότητα Πληροφοριακών Συστημάτων, από την εφαρμογή του νέου Κανονισμού.

Σε κάθε οργανισμό, οποιαδήποτε λειτουργία, στην οποία χρησιμοποιούνται προσωπικά δεδομένα, σε οποιαδήποτε μορφή (όπως Ανθρώπινο Δυναμικό, Λογιστήριο, κλπ), θα επηρεαστεί εξίσου ή και σε μεγαλύτερο βαθμό.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον Κανονισμό:

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) παρέχει στις Αρχές Προστασίας Δεδομένων (DPA) διαφορετικές επιλογές στην περίπτωση μη συμμόρφωσης μιας επιχείρησης με τους κανόνες προστασίας δεδομένων, όπως:

 • Πρόστιμο ύψους 2% του τζίρου στην περίπτωση που τα αρχεία της επιχείρησης δεν είναι σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού, ή δεν ενημερωθούν η Αρχή και το Υποκείμενο Δεδομένων για παραβίαση δεδομένων εντός 72 ωρών, ή δεν έχει διεξαχθεί εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων.
 • Σε περίπτωση Παραβίαση μπορεί να γίνει επίπληξη και εντολή συμμόρφωσης, προσωρινή ή οριστική απαγόρευση επεξεργασίας δεδομένων ή να επιβληθεί πρόστιμο έως 20 εκατ. ευρώ ή 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών παγκοσμίως

Για τα διοικητικά πρόστιμα θα λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες όπως η φύση, η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης, ο εκ προθέσεως ή εξ αμελείας χαρακτήρας της, οποιαδήποτε ενέργεια που ελήφθη για να μετριαστεί η ζημιά που υπέστησαν οι ιδιώτες, ο βαθμός συνεργασίας του οργανισμού κ.λπ.

Επιπλέον, είναι πιθανή η καταβολή αποζημίωσης προς τα υποκείμενα των δεδομένων που αποδεδειγμένα υπέστησαν βλάβη.

Προσωπικά Δεδομένα

Κατά τον Κανονισμό « δεδομένα  προσωπικού χ  αρακτήρα »: είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο ζων φυσικό πρόσωπο (κατά τον Κανονισμό ‘’υποκείμενο των δεδομένων’’).

Δηλαδή κάθε είδος πληροφορίας που μπορεί να οδηγήσει, μόνη της ή συνδυαστικά, στην ταυτοποίηση ενός ζώντος φυσικού προσώπου, συνιστά δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα.

Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑTA ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 • όνομα και επώνυμο
 • διεύθυνση κατοικίας
 • διεύθυνση email, όπως name.surname@company.com;
 • αριθμός δελτίου ταυτότητας
 • δεδομένα τοποθεσίας πχ σε κινητό τηλέφωνο
 • διεύθυνση του τύπου IP address ή MAC address
 • φωτογραφίες, video
 • ένα αναγνωριστικό cookie

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 • αριθμός μητρώου εταιρείας
 • διεύθυνση email, όπως info@company.com;
 • ανώνυμα δεδομένα

Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 • κάθε πράξη ή σειρά πράξεων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η  συλλογή (collection), η  καταχώριση (recording), η οργάνωση (organisation), η διάρθρωση  (structuring), η αποθήκευση (storage), η προσαρμογή (adaptation), η μεταβολή (alteration), η ανάκτηση (retrieval), η αναζήτηση  πληροφοριών (consultation), η  χρήση  (use), η κοινολόγηση με διαβίβαση (disclosure by transmission), η διάδοση (dissemination) ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η  συσχέτιση (alignment) ή ο συνδυασμός  (combination), ο  περιορισμός  (restriction), η  διαγραφή  (erasure) ή η  καταστροφή  (destruction).
 • κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ολική ή μερική χρήση αυτοματοποιημένων ή μη- αυτοματοποιημένων μέσων.

Ενδεικτικά παραδείγματα επεξεργασίας δεδομένων :

 • διαχείριση προσωπικού και διαχείριση μισθοδοσίας
 • πρόσβαση σε βάση δεδομένων επαφών που περιέχουν προσωπικά δεδομένα
 • τοποθέτηση φωτογραφίας ενός ατόμου σε έναν ιστότοπο
 • αποστολή προωθητικού υλικού
 • αποστολή / παραλαβή μιας βάσης με στοιχεία φυσικών προσώπων
 • εγγραφή βίντεο (CCTV), συστήμα wifi tracking

Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα

Κατά τον Κανονισμό « ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα »: είναι κάθε πληροφορία που αποκαλύπτει τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση,
καθώς και

 • τα γενετικά & βιομετρικά δεδομένα (με σκοπό την ταυτοποίηση)
 • δεδομένα που αφορούν την υγεία
 • δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνει όταν:

 • το εθνικό /ευρωπαϊκό δίκαιο ή μια συλλογική συμφωνία απαιτεί  την επεξεργασία  στο πλαίσιο της υλοποίησης των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων της επιχείρησης και των υποκειμένων, στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας
 • διακυβεύονται τα ζωτικά συμφέροντα του φυσικού προσώπου ή ατόμου που είναι φυσικά ή νομικά ανίκανο να δώσει τη συγκατάθεσή του
 • πρόκειται για τις νόμιμες δραστηριότητες  ιδρύματος, οργάνωσης ή άλλου μη κερδοσκοπικού φορέα με πολιτικό, φιλοσοφικό, θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο και υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην μέλη του φορέα ή πρόσωπα τα οποία έχουν τακτική επικοινωνία μαζί του σε σχέση με τους σκοπούς του
 • η επεξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί  από  το υποκείμενο   των δεδομένων
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου  συμφέροντος  , βάσει του δικαίου της ΕΕ ή κράτους μέλους
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για  σκοπούς  προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής περίθαλψης και άλλων σχετικών
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους  δημόσιου συμφέροντος στον τομέα τ ης δημόσιας  υγείας βάσει του δικαίου της ΕΕ ή κράτους μέλους
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς

Πόσα προσωπικά δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η επιχείρηση θα πρέπει να είναι:κατάλληλα, συναφή και απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας (ελαχιστοποίηση των δεδομένων).

Είναι ευθύνη της επιχείρησης να εξετάζει ποια/πόσα δεδομένα απαιτούνται και να διασφαλίζει ότι δεν συλλέγονται/επεξεργάζονται μη συναφή δεδομένα (irrelevant data).

Η χρήση ανωνύμων / ψυδωνυμοποιημένων δεδομένων είναι προτιμητέα, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Μπορεί να γίνει επεξεργασία δεδομένων για οποιοδήποτε σκοπό;

ΟΧΙ !!!

Ο σκοπός επεξεργασίας πρέπει να είναι γνωστός και τα φυσικά πρόσωπα, που τα δεδομένα τους πρόκειται να επεξεργαστούν, πρέπει να έχουν ενημερωθεί σχετικά.

Δεν είναι δυνατόν, απλά, να δηλώσεις ότι τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται.

ΝΑΙ !!!  (…. υπάρχουν και εξαιρέσεις)

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Αν η επιχείρηση έχει συλλέξει τα δεδομένα με βάση το έννομο συμφέρον, μια σύμβαση ή για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος ,  τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό με την προϋπόθεση ότι ο άλλος σκοπός είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό .

Τα παρακάτω πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

 • η πιθανή σχέση μεταξύ του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεχθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και των σκοπών της επιδιωκόμενης περαιτέρω επεξεργασίας,
 • η φύση και ο τύπος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως για τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, (άρθρα 9 ή 10),
 • οι πιθανές συνέπειες της επιδιωκόμενης περαιτέρω επεξεργασίας για τα υποκείμενα των δεδομένων (πως θα επιδράσουν στα υποκείμενα),
 • η ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων (όπως κρυπτογράφηση ή ψευδωνυμοποίηση).

Αν η επιχείρηση έχει συλλέξει τα δεδομένα στηριζόμενη στη νομική βάση της συναίνεσης  ή  λόγω  έννομης  απαίτησης, τότε η επεξεργασία πέραν της αρχικής συναίνεσης ή της έννομης απαίτησης δεν είναι δυνατή . Η περαιτέρω επεξεργασία προϋποθέτει νέα συναίνεση ή νέα νομική βάση.

Νομική Βάση, η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν:

α)      το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς,

β)      η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση  σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος,

γ)      η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση  με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας,

δ)      η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη  διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου,

ε)      η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας,

στ)    η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των  έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του  υποκειμένου που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.

Τι σημαίνει έννομα συμφέροντα;

Ως επιχείρηση, συχνά χρειάζεται  να επεξεργάζεστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου  να  εκτελείτε εργασίες που σχετίζονται  με  τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο αυτό δεν μπορεί κατ ‘ανάγκη να δικαιολογείται από νομική υποχρέωση ή να πραγματοποιείται για την εκτέλεση των όρων μιας σύμβασης με ένα άτομο. Στις περιπτώσεις αυτές, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να δικαιολογείται για λόγους εννόμου συμφέροντος.

Η επιχείρηση πρέπει  να ενημερώνει τα άτομα σχετικά με την επεξεργασία κατά τη συλλογή των προσωπικών τους δεδομένων.

Πρέπει επίσης να ελέγχει ότι, επιδιώκοντας τα νόμιμα συμφέροντά της, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων  δεν επηρεάζονται  σοβαρά, διαφορετικά η επιχείρηση δεν μπορεί να επικαλεστεί λόγους εννόμου συμφέροντος ως δικαιολογία για την επεξεργασία των δεδομένων και πρέπει να βρεθεί μια άλλη νομική βάση.

Συγκατάθεση δοθείσα πριν τις 25.05.18 συνεχίζει να ισχύει και μετά;

Αν η συγκατάθεση που είχε δοθεί είναι σε συμφωνία με το πλαίσιο του Κανονισμού τότε δεν υπάρχει λόγος να ζητηθεί νέα συγκατάθεση. Η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίσει ότι η δοθείσα συγκατάθεση ικανοποιεί τις απαιτήσεις του GDPR.

Αρχές που διέπουν την  επεξεργασία δεδομένων:

 • τα δεδομένα πρέπει να επεξεργάζονται  με νόμιμο και διαφανή τρόπο, διασφαλίζοντας την αμεροληψία (αντικειμενικότητα) έναντι των ατόμων των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία
 • πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται μόνο δεδομένα που  είναι  απαραίτητα  για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας
 • η επιχείρηση  πρέπει να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα  είναι  ακριβή   και ενημερωμένα, λαμβανομένων υπόψη των σκοπών της  επεξεργασίας
 • η επιχείρηση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τα προσωπικά δεδομένα για άλλους  σκοπούς που δεν είναι συμβατοί με τον αρχικό σκοπό
 • πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα  αποθηκεύονται  για  διάστημα  που δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν
 • έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα τεχνικά & οργανωτικά μέτρων που διασφαλίζουν την  ασφάλεια  των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της  προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και κατά τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή ζημίας, (CIA)
 • λογοδοσία δηλαδή ευθύνη του  Υπευθύνων ή του Εκτελούντος την επεξεργασία να αποδείξει τη συμμόρφωση με τα παραπάνω.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας, Εκτελών Επεξεργασία

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτελών Επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Παράδειγμα

Μια ζυθοποιεία έχει πολλούς υπαλλήλους. Υπογράφει σύμβαση με εταιρεία μισθοδοσίας για την καταβολή των μισθών.

Η ζυθοποιεία ενημερώνει την εταιρεία μισθοδοσίας όταν πρέπει να καταβληθεί ο μισθός, όταν ο εργαζόμενος αποχωρεί ή έχει αύξηση μισθού και παρέχει όλες τις άλλες λεπτομέρειες για το εκκαθαριστικό μισθοδοσίας.

Η εταιρεία μισθοδοσίας παρέχει το σύστημα πληροφορικής και αποθηκεύει τα δεδομένα των εργαζομένων.

Η ζυθοποιία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και η εταιρεία μισθοδοσίας είναι ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων.

Ο Κανονισμός απαιτεί την ύπαρξη σύμβασης που να δηλώνει τη συμμόρφωση και τις ευθύνες του Υπεύθυνου και του Εκτελούντος την επεξεργασία. 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, DPO

Ο υπεύθυνος και ο εκτελών την επεξεργασία ορίζουν DPO όταν:

α) η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή φορέα,

β) οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου ή του εκτελούντος την επεξεργασία συνιστούν πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της φύσης, του πεδίου εφαρμογής και/ή των σκοπών τους, απαιτούν  τακτική και συστηματική παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα, ή

γ) οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου ή του εκτελούντος την επεξεργασία συνιστούν μεγάλης  κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων.

Ο DPO διορίζεται βάσει επαγγελματικών προσόντων και ιδίως βάσει της εμπειρογνωσίας που διαθέτει στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων.

Ο DPO μπορεί να είναι μέλος του προσωπικού του υπευθύνου ή του εκτελούντος την επεξεργασία ή να ασκεί τα καθήκοντά του βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αρκεί να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση  ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Κενό ή μη εφαρμογή ενός από τα παρακάτω σημαίνει παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Confidentiality  εμπιστευτικότητα

Integrity            ακεραιότητα

Availability       διαθεσιμότητα

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι μία ή περισσότερες ανεξάρτητες δημόσιες αρχές (εποπτική αρχή) επιφορτίζονται με την παρακολούθηση της εφαρμογής του Κανονισμού, με σκοπό την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας που τα αφορούν και τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ.

Κάθε εποπτική αρχή εκτελεί τα καθήκοντά της και ασκεί τις εξουσίες της σύμφωνα με τον Κανονισμό με πλήρη ανεξαρτησία.

Στην Ελλάδα, αρμόδια αρχή είναι η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (dpa.gr).

Τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ των Υποκειμένων των Δεδομένων

Τα φυσικά πρόσωπα έχουν τα παρακάτω δικαιώματα και η επιχείρηση, που επεξεργάζεται τα δεδομένα τους, οφείλει να ικανοποιεί. Μερικές φορές ο βαθμός ικανοποίησης των δικαιωμάτων μπορεί να περιορίζεται από τη νομοθεσία.

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα
 2. Δικαίωμα διόρθωσης
 3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 4. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
 5. Δικαίωμα στη λήθη
 6. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

O Κανονισμός ενθαρρύνει την  :

 • Υιοθέτηση Κωδίκων Δεοντολογίας (οι οποίοι υποβάλλονται προς έγκριση στην εποπτική Αρχή). Σε περίπτωση διευρωπαϊκής δραστηριότητας ζητείται και η γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.
 • Ένταξη σε μηχανισμό πιστοποίησης και σημάτων προστασίας δεδομένων για την απόδειξη της συμμόρφωσης προς τον Κανονισμό ή για την απόδειξη παροχής κατάλληλων εγγυήσεων κατά την επεξεργασία (έξωθεν καλή μαρτυρία).